Bước Đi Ngẫu Nhiên Trên Phố Wall – Burton G.Malkiel

SÁCH NÓI ONLINE
SÁCH NÓI ONLINE
Bước Đi Ngẫu Nhiên Trên Phố Wall – Burton G.Malkiel
/

Chương 1 Bước Đi Ngẫu Nhiên Trên Phố Wall của tác giả Burton G.Malkiel. Nghe full sách nói Bước Đi Ngẫu Nhiên Trên Phố Wall tại Sách Nói Online. https://sachnoi.cc/buoc-di-ngau-nhien-tren-pho-wall

Join the discussion

Further reading

error: